Hoppa till innehåll

Instruktioner

Anvisningar för passagerarna – för att resan ska vara trygg

På färjstranden

 • Minska hastigheten i tid före färjstranden.
 • Kör på högra körfältet då du anländer till färjstranden.
 • Stanna på högra kanten då du stannar i slutet av kön, så att fordonen med förkörsrätt tryggt kan passera kön.
 • Undvik tomgång och släck körljusen, så att du inte bländar föraren på landsvägsfärjan i mörkret.
 • Motorcyklisterna får inte passera kön på färjstranden utan förkörsrätt som beviljats av Egentliga-Finlands NTM-central.
 • Föraren ska på begäran tala om fordonets axeltryck, boggie- och totalvikt samt lastens innehåll. Färjepersonalen ska informeras om transport av farliga ämnen innan man kör ombord på färjan.
 • I husvagnar och husbilar ska gasflaskornas huvudventiler stängas innan man kör ombord på landsvägsfärjan.
 • Om du kör en långtradare så kontrollera alltid i förväg viktbegränsningen på färjplatsens webbsidor eller ring till färjan.
 • Cyklister, mopedister och fotgängare stiger ombord och stiger av färjan efter motorfordonen.

På färjan

 • Man får köra ombord eller bort från färjan först då det anvisas med trafikljus och bommarna är uppfällda eller körtillstånd har erhållits av färjpersonalen.
 • Till landsvägsfärjan kör man först på körfältet på högra sidan, sedan på det vänstra eller så som personalen eller trafikljusen dirigerar. De tunga fordonen kör ombord mitt på färjan.
 • Se till att man kan lämna fordonet åtminstone från ena sidan.
 • Dra åt handbromsen, släck körljusen och stäng av motorn. Du avlägsnar dig väl från fordonet först då färjan är i rörelse.
 • Föraren till motorcyklar och andra fordon med två hjul måste se till att deras fordon hålls stående under hela färden.
 • Bort från landsvägsfärjan kör man i regel i samma ordning som man kört ombord. Man får avlägsna sig först då det röda ljuset släckts och bommen fällts upp eller personalen ger tillstånd till det.
 • Tobaksrökning är förbjudet på hela färjan, även i fordonen. .
 • Gasflaskornas huvudventiler exv. i husvagnar och husbilar ska vara stängda under hela färden.
 • Se till att det inte läcker ut bränsle från ditt fordon på vajerfärjans däck.
 • I en nödsituation försöker vajerfärjan alltid köra till närmaste strand där passagerarna evakueras.
 • Ifall nödsituationen så kräver, tar man på sig räddningsvästen. Räddningsvästen finns i omedelbar närhet på bildäcket.
 • Handla enligt personalens instruktioner i nödsituationer.
 • Vid transport av farliga ämnen följs myndigheternas bestämmelser.

Körordning och förkörsrätt

Fordon berättigade att använda förkörsrättsfilen är

1) med stöd av vägtrafiklagen utryckningsfordon och fordon som används i polisens, tullen samt gränsbevakningsväsendets tjänsteuppdrag,

2) med stöd av kommunikationsministeriets förordning fordon som för/hämtar sjuka för vård, läkare på brådskande uppdrag, djurläkare eller andra personer med fordon som fungerar som sjukskötare eller räddningsman, djurtransporter med tillstånd, fordon som används vid tillståndspliktig persontransport (taxin och bussar), brådskande fordon för vägunderhåll samt mopeder,

3) samt alla för vilka NTM-centralen beviljat förkörsrätt och vars förkörsrätt är i kraft och sträckan i fråga omfattas av förkörsrätten. Se NTM-centralens grunder för beviljande av förkörsrätt.

Förkörsrätt som beviljats av NTM-centralen berättigar inte till omkörning av andra förkörsberättigade.Förkörsrätt påvisas med en förkörsrättsskylt.

Andra vägtrafikanter lastas på färjan i regel i den ordning de anländer. Befälhavaren på en färja har dock rätt att avvika från denna ordning om färjans däcksutrymme eller dräktighet eller väderleksförhållandena inte tillåter att det fordon som står närmast i tur tas ombord för transport. Förkörsrätten gäller inte när färjan lastas av.

Sanktioner

Polisen kan bötfälla vägtrafikanter för missbruk av förkörsrättsfilen. I egenskap av myndighet som beviljar förkörsrätter kan NTM-centralen upphäva förkörsrätter eller ge anmärkningar med anledning av brott mot tillståndsvillkoren. Såväl NTM-centralen som polisen kan i samband med övervakning av förkörsrätter från förkörsrättsfilens kö avlägsna fordon som missbrukar filen.

Närmare uppgifter finns på NTM-centralens sidor.